Chromodoris chalottae

Chromodoris chalottae  aCIMG7793