Chromodoris chalottae

Chromodoris chalottae  aCIMG8522