Chromodoris quadricolor

Chromodoris quadricolor CIMG1702