Chromodoris quadricolor

Chromodoris quadricolor CIMG8850