Chromodoris chalottae

Chromodoris chalottae  aCIMG8535 (2)