Chromodoris chalottae

Chromodoris chalottae  aCIMG8539 (2)