Chromodoris chalottae

Chromodoris chalottae  áCIMG8532