Chromodoris chalottae

Chromodoris chalottae aCIMG7791