Chromodoris chalottae

Chromodoris chalottae  aqCIMG8529